Statut klubu

 

STATUT MIEJSKO ROBOTNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO

CZECHOWICE-DZIEDZICE

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu Klubem nosi nazwę: Miejsko Robotniczy Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Czechowice-Dziedzice.

§ 3

Klub prowadzi działalność na podstawie Prawa o stowarzyszeniach i innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. Godłem Klubu jest emblemat w kształcie tarczy, na której jest piłka nożna oraz umieszczony napis „MRKS Czechowice”

2. Barwami Klubu są kolory: czarny z czerwonym.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną.

§ 6

1.Przedmiotem działania Klubu jest propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.

2. Dla osiągnięcia tego celu Klub podejmuje w szczególności następujące działania:

a. organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu.

b. organizuje zajęcia sportowe różnych dyscyplin sportu.

c. organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje sportowe lub komitety organizacyjne,

d. propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną i sport,

e. propaguje alternatywne zajęcia dla osób zagrożonych patologiami społecznymi,

f. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu w postaci: funduszów, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.,

g. wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne itp.

h. prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu.

3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Klubu jest:

a. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD – 01.41.B)

b. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD – 45.21.A)

c. działalność stadionów i innych obiektów sportowych (PKD – 92.61.Z)

d. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 93.04.Z)

e. pozostała działalność związana ze sportem (PKD – 92.62.Z)

f. sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD – 74.70.Z)

g. reklama (PKD – 74.40.Z)

h. wydawanie książek (PKD – 22.11.Z)

i. wydawanie gazet (PKD – 22.12.Z)

j. pozostała działalność wydawnicza (PKD – 22.15.Z)

k. kształcenie ustawnicze dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 80.42.B)

l. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD – 93.05.Z)

§ 7

1. Klub może być członkiem związków sportowych.

2. O przystąpieniu do związków sportowych decyduje Zarząd Klubu na wniosek odpowiedniej sekcji sportowej.

3. Klub z racji przynależności do związków sportowych podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom i decyzjom.

ROZDZIAŁ II

§ 8

1. Członkami Klubu mogą być osoby prawne i osoby fizyczne.

2. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna po spełnieniu następujących warunków:

a. złoży do Zarządu pisemną deklarację,

b. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

3. Członkiem Klubu może być także osoba niepełnoletnia, o ile wypełni warunki wymienione w pkt. 2 oraz otrzyma zgodę rodziców lub swych przedstawicieli ustawowych.

§ 9

1. W poczet Klubu przyjmuje Zarząd.

2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu miesiąca do dnia złożenia deklaracji.

3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków lub o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia.

§ 10

W zakresie ustalonym postanowieniami ustaw i Statutu członek Klubu obowiązany jest:

a. Przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał organów Klubu,

b. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd lub składki zadeklarowanej,

c. brać czynny udział w pracach Klubu,

d. propagować kulturę fizyczną oraz uprawianie sportu.

§ 11

W zakresie ustalonym postanowieniami ustawy i Statutu członkowi Klubu przysługuje:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu mają pełnoletnie osoby fizyczne jako członkowie zwyczajni. Osoby prawne – członkowie wspierający mają wszelkie prawa z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie prawa członków z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,

b. prawo do czynnego udziału w życiu Klubu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,

c. korzystania za zgodą Zarządu Klubu ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu,

d. reprezentowania Klubu na zawodach i imprezach sportowych.

§ 12

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

a. wystąpienia z Klubu,

b. wykluczenia członka,

c. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – przypadku jej ustania.

§ 13

Członek Klubu może wystąpić w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

§ 14

1. Członek Klubu może być wykluczony z Klubu w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Klubie nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Klubu lub zasadami współżycia społecznego.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

a. świadomie szkodzi Klubowi lub działa wbrew jego interesom,

b. rażąco narusza zasady współżycia społecznego,

c. narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Klubu,

d. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd Klubu w formie uchwały podjętej na posiedzeniu, na które zaprasza zainteresowanego członka. Zarząd może rozpatrzyć wniosek bez udziału członka, jeśli ten z jakichkolwiek przyczyn na posiedzenie nie przybędzie.

4. Osoba wykluczona z Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołujący ma prawo do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania przy rozpatrywaniu jego odwołania.

§ 15

1. Członek Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział działalności

Klubu może być wyróżniony lub nagrodzony:

a. pochwałą na piśmie,

b. nagrodą rzeczową lub pieniężną,

c. dyplomem, odznaką itp.

2. Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji organów Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:

a. upomnienie, ostrzeżenie lub nagana na piśmie,

b. czasowe pozbawienie praw członka (zawieszenie),

c. wykluczenie.

3. Postępowanie dyscyplinarne przeciw członkom klubu wszczyna Zarząd, a przeciw członkom Zarządu – Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE KLUBU

§ 16

1.Władzami klubu są:

a. Walne zebranie Członków Klubu

b. Zarząd klubu

c. komisja Rewizyjna

2.Organem doradczo- opiniodawczym klubu jest Rada Klubu

§ 17

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Walne zebranie Członków klubu

§ 18

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

1.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia.

3.Walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Rady Klubu lub co najmniej 1/10 członków Klubu.

4. Wniosek o zwołanie Walnego zebrania winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 20

1.Zarząd Klubu zwołuje Walne zebranie w ciągu 14 dni licząc od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania walnego Zebrania uprawniona jest komisja rewizyjna.

2.Termin i miejsce walnego Zebrania Zarząd ogłasza co najmniej 10 dni przed zebraniem.

§ 21

1.Walne Zebranie jest ważne, jeżeli obecnych na nim jest co najmniej 51% członków Klubu.

2.Jeżeli Walne Zebranie jest nieważne ze względu na brak quorum określanego w ust. 1 zwołane ponownie Walne Zebranie o tym samym porządku obrad jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 22

1.Uchwały walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach:

a. zmiany statutu

b. rozwiązania (likwidacji) klubu

Uchwały te wymagają większości 2/3 głosy członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 23

Uchwały walnego Zebrania wymagają w szczególności sprawy:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu za rok ubiegły i kwitowania władz Klubu z wykonania przez nie obowiązków,

b. dokonania wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c. zmiana statutu

d. uchwała o rozwiązaniu (likwidacji) klubu,

e. inne sprawy przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu

Zarząd Klubu

§ 24

1.zarząd Klubu jest powołany i odwołany przez walne zebranie.

2.Decyzję w spawach określanych w pkt.1 podejmuje Walne Zebranie zwykła większością głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne.

3.Zarząd składa się z od 5 do 17 osób.

4.Zarząd wybiera Prezydium zarządu w osobach: prezesa, wiceprezesów, sekretarza.

§ 25

1.Zarząd Klubu zbiera się raz w miesiącu.

2. Do ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność 51% członków Zarządu

Uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§ 26

1.Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2.Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Klubu z największą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Klubu nie zastrzeżone do kompetencji walnego Zebrania lub komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybieranych przez walne zebranie na okres 4 lat.

§ 29

1.komisja rewizyjna sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Klubu.

2.Do szczególnych obowiązków komisji Rewizyjnej należy:

a. badanie bilansu oraz sprawozdania Zarządu

b. składanie walnemu Zebraniu dorocznego sprawozdania z wyników swoich prac,

c. stawiania wniosków dotyczących udzielenia absolutorium zarządowi.

3.Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rada Klubu

§ 30

1.Zasady funkcjonowania Rady klubu określa Zarząd klubu w regulaminie wewnętrznym Zarządu.

2.Do szczególnych obowiązków rady Klubu należy zapewnienie odpowiednich warunków oraz środków finansowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

3.Rada Klubu jest organem doradczym i opiniodawczym pozostałych organów klubu.

ROZDZIAŁ IV

§ 31

Majątek klubu stanowią: środki trwałe, nieruchomości oraz wierzytelności.

§ 32

Dochody Klubu składają się w szczególności ze: składek członkowskich, wpływów uzyskanych z organizacji różnorakich imprez, wynajem urządzeń i sprzętu, darowizn, dotacji oraz wpływów uzyskanych z prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej.

§ 33

Dochody klubu zostają przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej klubu tj. propagowanie sportu i kultury fizycznej.

§ 34

Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym członka prezydium Zarządu.

§ 35

Majątkiem klubu dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 36

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie:

a. uchwały podjętej przez walne zebranie większością 2/3 głosy w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu o rozwiązaniu Klubu,

b. zarządzenia władz zewnętrznych.

§ 37

1.Z wnioskiem o rozwiązanie klubu wystąpić mogą: członkowie klubu, władze Klubu lub władze nadrzędne.

2.Walne Zebranie określa tryb likwidacji i decyduje o majątku Klubu.

§ 38

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne klubu ustala Zarząd klubu.