Portal     Klub     MRKS    IV Liga     Rezerwy    Trampkarze młodsi    Trampkarze starsi     Żaki    Klub Stu     Multimedia  
25/02/2018 14:32
Statut klubu

STATUT MIEJSKO ROBOTNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu Klubem nosi nazwę: Miejsko Robotniczy Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Czechowice-Dziedzice. 

 

§ 3

Klub prowadzi działalność na podstawie Prawo o stowarzyszeniach i innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. Godłem Klubu jest emblemat w kształcie tarczy, na której jest piłka nożna oraz umieszczony napis „MRKS Czechowice”
2. Barwami Klubu są kolory: czarny z czerwonym.

 

§ 5

Klub posiada osobowość prawną.

 

§ 6

1.Przedmiotem działania Klubu jest propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
2. Dla osiągnięcia tego celu Klub podejmuje w szczególności następujące działania:
a. organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu.
b. organizuje zajęcia sportowe różnych dyscyplin sportu.
c. organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje sportowe lub komitety organizacyjne,
d. propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną i sport,
e. propaguje alternatywne zajęcia dla osób zagrożonych patologiami społecznymi,
f. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu w postaci: funduszów, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.,
g. wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne itp.
h. prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu.3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Klubu jest:
    a. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD – 01.41.B)
    b. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD –                 
    45.21.A)
    c. działalność stadionów i innych obiektów sportowych (PKD – 92.61.Z)
    d. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 93.04.Z)
    e. pozostała działalność związana ze sportem (PKD – 92.62.Z)
    f. sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD – 74.70.Z)
    g. reklama (PKD – 74.40.Z)
    h. wydawanie książek (PKD – 22.11.Z)
    i. wydawanie gazet (PKD – 22.12.Z)
    j. pozostała działalność wydawnicza (PKD – 22.15.Z)
    k. kształcenie ustawnicze dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
    sklasyfikowane (PKD – 80.42.B)
    l. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD – 93.05.Z)

 

§ 7

1. Klub może być członkiem związków sportowych.
2. O przystąpieniu do związków sportowych decyduje Zarząd Klubu na wniosek odpowiedniej sekcji sportowej.
3. Klub z racji przynależności do związków sportowych podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom i decyzjom.


ROZDZIAŁ II


§ 8

1. Członkami Klubu mogą być osoby prawne i osoby fizyczne.
2. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna po spełnieniu   
     następujących warunków:
     a. złoży do Zarządu pisemną deklarację,
     b. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
3. Członkiem Klubu może być także osoba niepełnoletnia, o ile wypełni warunki wymienione w pkt. 2 oraz otrzyma zgodę rodziców lub swych przedstawicieli ustawowych.

§ 9

1. W poczet Klubu przyjmuje Zarząd.
2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków
    Zarządu. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu
    miesiąca do dnia złożenia deklaracji.
3, O uchwale o przyjęciu w poczet członków lub o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia.

§ 10

W zakresie ustalonym postanowieniami ustaw i Statutu członek Klubu obowiązany jest:
a. Przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał organów Klubu,
b. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd lub składki zadeklarowanej,
c. brać czynny udział w pracach Klubu,
d. propagować kulturę fizyczną oraz uprawianie sportu.

 

§ 11

W zakresie ustalonym postanowieniami ustawy i Statutu członkowi Klubu przysługuje:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu mają pełnoletnie osoby fizyczne jako członkowie zwyczajni. Osoby prawne – członkowie wspierający mają wszelkie prawa z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie prawa członków z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
b. prawo do czynnego udziału w życiu Klubu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,
c. korzystania za zgodą Zarządu Klubu ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu,
d. reprezentowania Klubu na zawodach i imprezach sportowych.

 

§ 12

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a. wystąpienia z Klubu,
b. wykluczenia członka,
c. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – przypadku jej ustania.

 

§ 13

Członek Klubu może wystąpić w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 

§ 14

1. Członek Klubu może być wykluczony z Klubu w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie
    w Klubie nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Klubu lub zasadami współżycia
    społecznego.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
    a. świadomie szkodzi Klubowi lub działa wbrew jego interesom,
    b. rażąco narusza zasady współżycia społecznego,
    c. narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Klubu,
    d. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd Klubu w formie uchwały podjętej na posiedzeniu, na
    które zaprasza zainteresowanego członka. Zarząd może rozpatrzyć wniosek bez udziału członka,
    jeśli ten z jakichkolwiek przyczyn na posiedzenie nie przybędzie.
4. Osoba wykluczona z Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołujący ma
prawo do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania przy rozpatrywaniu jego odwołania.

 

§ 15

1. Członek Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział działalności
    Klubu może być wyróżniony lub nagrodzony:
    a. pochwałą na piśmie,
    b. nagrodą rzeczową lub pieniężną,
    c. dyplomem, odznaką itp.
2. Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji organów Klubu
    mogą być nakładane na członków następujące kary:
    a. upomnienie, ostrzeżenie lub nagana na piśmie,
    b. czasowe pozbawienie praw członka (zawieszenie),
    c. wykluczenie.
3. Postępowanie dyscyplinarne przeciw członkom klubu wszczyna Zarząd, a przeciw członkom
    Zarządu – Walne Zebranie.


 

ROZDZIAŁ III


WŁADZE KLUBU

§ 16


1.Władzami klubu są:
a. Walne zebranie Członków Klubu
b. Zarząd klubu
c. komisja Rewizyjna
2.Organem doradczo- opiniodawczym klubu jest Rada Klubu

 

§ 17


Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Walne zebranie Członków klubu

§ 18


Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19


1.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia.
3.Walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Rady Klubu lub co najmniej 1/10 członków Klubu.
4. Wniosek o zwołanie Walnego zebrania winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

 

§ 20


1.Zarząd Klubu zwołuje Walne zebranie w ciągu 14 dni licząc od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwołania walnego Zebrania uprawniona jest komisja rewizyjna.
2.Termin i miejsce walnego Zebrania Zarząd ogłasza co najmniej 10 dni przed zebraniem.
§ 21
1.Walne Zebranie jest ważne, jeżeli obecnych na nim jest co najmniej 51% członków Klubu.
2.Jeżeli Walne Zebranie jest nieważne ze względu na brak quorum określanego w ust. 1 zwołane ponownie Walne Zebranie o tym samym porządku obrad jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 22


1.Uchwały walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach:
a. zmiany statutu
b. rozwiązania (likwidacji) klubu
Uchwały te wymagają większości 2/3 głosy członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 23


Uchwały walnego Zebrania wymagają w szczególności sprawy:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu za rok ubiegły i kwitowania władz Klubu z wykonania przez nie obowiązków,
b. dokonania wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c. zmiana statutu
d. uchwała o rozwiązaniu (likwidacji) klubu,
e. inne sprawy przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu


Zarząd Klubu§ 24


1.zarząd Klubu jest powołany i odwołany przez walne zebranie.
2.Decyzję w spawach określanych w pkt.1 podejmuje Walne Zebranie zwykła większością głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne.
3.Zarząd składa się z od 5 do 17 osób.
4.Zarząd wybiera Prezydium zarządu w osobach: prezesa, wiceprezesów, sekretarza.

§ 25


1.Zarząd Klubu zbiera się raz w miesiącu.
2. Do ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność 51% członków Zarządu
Uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§ 26


1.Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2.Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Klubu z największą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania.

§ 27


Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Klubu nie zastrzeżone do kompetencji walnego Zebrania lub komisji Rewizyjnej.


Komisja Rewizyjna

§ 28


Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybieranych przez walne zebranie na okres 4 lat.

 

§ 29


1.komisja rewizyjna sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Klubu.
2.Do szczególnych obowiązków komisji Rewizyjnej należy:
a. badanie bilansu oraz sprawozdania Zarządu
b. składanie walnemu Zebraniu dorocznego sprawozdania z wyników swoich prac,
c. stawiania wniosków dotyczących udzielenia absolutorium zarządowi.
3.Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rada Klubu

§ 30


1.Zasady funkcjonowania Rady klubu określa Zarząd klubu w regulaminie wewnętrznym Zarządu.
2.Do szczególnych obowiązków rady Klubu należy zapewnienie odpowiednich warunków oraz środków finansowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
3.Rada Klubu jest organem doradczym i opiniodawczym pozostałych organów klubu.

ROZDZIAŁ IV

§ 31


Majątek klubu stanowią: środki trwałe, nieruchomości oraz wierzytelności.

 

§ 32


Dochody Klubu składają się w szczególności ze: składek członkowskich, wpływów uzyskanych z organizacji różnorakich imprez, wynajem urządzeń i sprzętu, darowizn, dotacji oraz wpływów uzyskanych z prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej.

§ 33

Dochody klubu zostają przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej klubu tj. propagowanie sportu i kultury fizycznej.

§ 34


Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w  imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym członka prezydium Zarządu.

§ 35


Majątkiem klubu dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 36


Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie:
a. uchwały podjętej przez walne zebranie większością 2/3 głosy w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu o rozwiązaniu Klubu,
b. zarządzenia władz zewnętrznych.

§ 37


1.Z wnioskiem o rozwiązanie klubu wystąpić mogą: członkowie klubu, władze Klubu lub władze nadrzędne.
2.Walne Zebranie określa tryb likwidacji i decyduje o majątku Klubu.

§ 38


Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne klubu ustala Zarząd klubu.

 

 

 

Ostatni mecz
19.02.2018r. [S]

MRKS Czechowice-DziedziceKS SpĂłjnia Landek» Relacja
» Galeria
Dołącz do nas
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Opcje strony
Patroni medialni


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Wyjazdy
· szale
· Losy Naszych zawodni...
· reklamy!!
· Podziękowania dla t...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Stat4u
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27/06/2011 21:42
http://www.90minut
.pl/new
s/160/news1
607752-Damian-
Szcz
esny-trenuje-z-GKS
-em
-Tychy.html

04/06/2011 19:29
Niestety nie, chyba że jeszcze coś się zmieni czego wszyscy pragniemy U?miech

04/06/2011 19:12
super walczymy dai, z 2 ms sa baraĹźe?

04/06/2011 18:59
4:3 dla Walcy U?miech

01/06/2011 19:31
Jaki wynik w bielsku???

NajbliĹźszy mecz
Mecz sparingowy:MRKS Czechowice-Dziedzice

-
TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała


4.03.2018r.
godz. 12:00
Bielsko-Biała
/boisko na górce, ul. Młyńska/

» ZapowiedĹş
» Relacja LIVE
Tabela bielskiej ligi okręgowej
1. MRKS Czechowice 42
2. LKS Bestwina 33
3. Błyskawica Drogomyśl 28
4. Pasjonat Dankowice 27
5. WSS Wisła 27
6. Czarni Jaworze 26
7. Koszarawa Ĺťywiec 25
8. Cukrownik Chybie 23
9. GĂłral Ĺťywiec 22
10. Tempo Puńców 22
11. LKS 99 Pruchna 16
12. Orzeł Łękawica13
13. SpĂłjnia Zebrzydowice 13
14. LKS Leśna 9
15. Skałka Żabnica 6
16. GLKS Wilkowice 5

Pełna tabela >>
Nasi partnerzy


3,247,940 unikalne wizyty